Semalt hünärmeni 7 web sahypasynyň gyryjy usullaryny paýlaşýar

Web gözlemek, web sahypasynyň ýolbaşçysynyň razylygy bolmazdan ýa-da rugsady bolmazdan bir sahypadan maglumat ýa-da maglumatlary çykarmagy öz içine alýan çylşyrymly prosesdir. Gyrmak el bilen edilse-de, käbir web döwmek usullary wagtyňyzy we güýjüňizi tygşytlap biler. Bular näbellilik we ýalňyşlyklar mümkinçiligi bolmadyk bahasyna ýetip bolmajak usullar.

1. Google resminamalary:

“Google Sheets” güýçli gyryş guraly hökmünde ulanylýar. Iň oňat we meşhur web gyryş programmalarynyň biridir. Diňe gyryjylar belli bir nagyşlaryň ýa-da maglumatlaryň blogdan ýa-da sahypadan alynmagyny islänlerinde peýdalydyr. Şeýle hem, sahypaňyzy döwüp bilmeýändigini ýa-da ýokdugyny barlamak üçin ulanyp bilersiňiz.

2. Tekst nagşyna gabat gelmek usuly:

Bu, Python we Perl ýaly meşhur programmirleme dilleri bilen gidýän UNIX grep buýruklary bilen bilelikde ulanylýan yzygiderli aňlatma gabat gelýän usul.

3. El bilen döwmek: göçürmek usuly:

El bilen döwmek ulanyjynyň özi tarapyndan amala aşyrylýar we köp wagt we güýç sarp edýär. Çäreleriň köpüsi gaýtalanýan we köp wagt talap edýär, sebäbi web gözlegçilerine işleriňiz barada habar bermezden birnäçe web sahypasyndan mazmun almaly bolarsyňyz. Birnäçe web programmisti we işläp düzüjisi bu maksat bilen awtomatlaşdyrylan botlary ulanýarlar.

4. HTML derňew usuly:

HTML derňewi HTML we Javascript-iň kömegi bilen amala aşyrylýar. Esasan öýjükli ýa-da çyzykly HTML sahypalaryny nyşana alýar. Bu teksti çykarmak, baglanyşyk çykarmak, öýjükli baglanyşyklar, ekrany döwmek we çeşme çykarmak üçin ulanylýan iň çalt we ygtybarly usullaryň biridir.

5. DOM derňew usuly:

Resminamanyň obýekt modeli (DOM hem diýilýär) belli bir XML faýllary bolan web sahypasynyň stili, mazmuny we gurluşy. Gyryjylar web sahypasynyň tebigaty we gurluşy barada çuňňur maglumat almak üçin DOM derňewçilerini giňden ulanýarlar. Peýdaly maglumatlaryň düwünlerini almak üçin bu DOM derňewçilerini ulanyp bilersiňiz. Ativea-da bolmasa, XPath ýaly gurallary synap görüp, halaýan web sahypalaryňyzy derrew gyryp bilersiňiz. “Mozilla” we “Chrome” ýaly doly hukukly brauzerler, web sahypasyny çykarmak üçin ýerleşdirilip bilner, ýa-da makalalar el bilen döredilen hem-de dinamiki häsiýete eýe bolsa-da, az bölegi.

6. Dik ýygnamak usuly:

Uly kompaniýalar we kärhanalar agyr kompýuter güýji bilen dik jemlemek usulyny giňden ulanýarlar. Görkezilen dikligine gönükdirmäge kömek edýär we maglumatlary bulut enjamynda işledýär. Aýratyn dikligine botlary döretmek we gözegçilik etmek bu usuly ulanyp amala aşyrylýar we hiç hili päsgelçilik gerek däl.

7. XPath:

XML ýol dili (gysga wagtda XPath görnüşinde ýazylýar), XML resminamalarynda has gowy işlejek talap dilidir. XML resminamalarynda birnäçe agaç gurluşy bar bolany üçin, XPath dürli görnüşlerine we parametrlerine görä düwünleri saýlap agaçlaryň üstünden geçmäge kömek edip biler. Bu usul, şeýle hem DOM derňewi we HTML derňewi bilen bilelikde ulanylýar. Tutuş web sahypasyny çykarmak we dürli bölümlerini islenýän ýerleri iýmek peýdalydyr.

Bu usullaryň haýsydyr birini islemeýän bolsaňyz we gural gözleýän bolsaňyz, Wget, Curl, Import.io, HTTrack ýa-da Node.js.

mass gmail